Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Referat 23. september 2020

Møde-art

Menighedsrådsmøde

Sct. Hans Kirke

Blad nr. 178

 

 

Indkal-

delse/ referat

Dagsorden

Menighedsrådsmøde

 

 

 

 

Møde-dato/ tidspkt.

Onsdag d. 23.09.20

Kl. 19.00-21.45

 

Menighedshuset

 

Ansvarlig

Delta-gere

Sven Madsen, Martin Ringsmose, Claus Weber, Inge Kamp, Dianna Simmelsgaard, Ebbe Heintze, Miriam Østergaard Hejlskov, Carsten Christensen, Kristian Poulsen, Kevin Hørlyk, Peter Jacobsen, Thomas Hårbøl, medarbejderrepræsentant.

 

Kirketjenere og kordegn deltager under pkt  2 og 3.

Afbud:

 

Øvrige

oplysninger /

 

Afbud

 

 

Sct Hans kirke har som vision

 • at være et fællesskab, hvor mennesker oplever et frimodigt og tillidsfuldt liv med Gud og hinanden
 • at mennesker i ethvert møde med kirken oplever imødekommenhed og en relevant, varieret og nærværende formidling af det kristne budskab

 

Dags-orden

 1. Indledning v. Inge
 2. Besøg af medarbejdere
 3. Corona
 4. Økonomi
 5. Opfølgning på menighedsrådsvalg 2020
 6. Menighedsrådets testamente, del 2
 7. Valg af ny præst
 8. Diverse information
 9. Eventuelt

 

 

 

 

1

Indledning v. Inge

 

19.00-19.15

 

 

 

 

 

2

Besøg af medarbejdere (D)

 

19.15-20.00

 

 

Vi har besøg af kirketjenerne og kordegnen, dvs. Jane, Agnete og Henrik.

De vil fortælle os lidt om deres arbejde, og vi drøfter udfordringer i forhold til bl.a. ekstra rengøring ifm corona.

 

 

 

Kirketjenerne oplever en glæde ved deres arbejde, men coronarestriktionerne fylder meget i hverdagen, og gør arbejdet mere besværligt og stressfyldt. Der er mange arrangementer, som tidligere ikke tog mange kirketjenertimer, men som der nu bruges meget mere tid på (især på grund af ekstraopgaver i forbindelse med anretning, opstilling i lokaler og rengøring imellem arrangementerne). I løbet af 2020 har der – udover corona – også været brugt meget arbejdstid på at være inde over håndværkerarbejderne i kirken.

Gulvvask-maskinen i kirken virker ikke rigtigt mere. Tilbud på ny løsning indhentes.

Udfordringer ved kordegneferie: nogle opgaver deles kordegnene i området om, men der er også mange opgaver som hober sig op imens Henrik er på ferie. Der er særligt udfordringer omkring det at passe telefonen.

Det kunne være en god ide at åbne kordegnekontoret mere op ud mod indgangen.

 

 

 

 

 

 

 

Jane, Agnete

3

Corona – hvad med ekstra rengøring, aktiviteter m.v. (D,B)

 

Peter og FU

20.00-20.20

 

 

Vi kan konstatere, at det kræver meget ekstra rengøring, planlægning m.v. at gennemføre vores aktiviteter coronasikkert. Det bevirker, at der er brug for ekstra kirketjenertimer. Vi har søgt provstiet om midler, men fået afslag. Vi skal derfor selv afgøre, hvad det betyder for yderligere opstart af aktiviteter – og for tilkøb af ekstra rengøring.

 

 

 

Det ville være ideelt med en ”studentermedhjælper” til 1-2 timer til rengøring hver morgen mm.

 

Vi forsøger at finde en sådan til at varetage fx 2x6 timer i ugen (12 i alt, max 7 pr. person). Derudover vil vi fortsætte med de allerede besluttede aktiviteter. For økonomiske prioriteringer vedr. dette ses pkt. 4.

 

 

 

 

Peter

4

Økonomi (D,B)

Claus, ØU

20.20-20.40

 

Kom

Overblik over økonomien – også som følge af corona, rengøring, højtalere m.v.

Er der plads til prioriteringer?

 

 

Ref.

Vedrørende revisionsprotokolatet 2019: pkt. 8 er taget til efterretning af MR.

 

Budgettet for lyd i kirken er overskredet med 70.000 kr. Disse penge søges dækket ved merbevilling.

 

Pr. august havde vi et overskud på godt 100.000 kr. Men i september er der kommet mange regninger vedrørende diverse arbejder (se bl.a. ovenstående), som gør at vi ser frem til et knap så positivt årsresultat som først håbet. Derfor besluttes det, at vi økonomisk set træder på bremsen. Nye tiltag og indkøb sættes derfor ikke i gang (ud over det i pkt. 3 noteret).

 

 

 

Sven

5

Opfølgning på menighedsrådsvalg 2020 (D)

 

Sven og udvalget

20.40-20.50

 

Kom

Vi laver en kort status på valgforsamlingen.

 

 

Ref.

Drøftet.

 

 

6

Menighedsrådets ”testamente”, del 2 (D)

Sven

20.50-21.05

 

Kom

Vi fortsætter drøftelsen af, hvad vi som menighedsråd vil give videre til det næste menighedsråd ift. mulige prioriteringer m.v.

 

Vi så på mål og visioner sidste gang. Denne gang ser vi på, hvad vi i øvrigt oplever at have af hængepartier.

 

 

 

Ref.

Til valgforsamlingen blev der nævnt følgende punkter: kommunikation, mere plads i menighedshuset og stabilisering af økonomien.

Derudover kunne det være godt at tænke i hvordan MR og medarbejdere knyttes yderligere. Et bud kunne være at man som MR-medlem får et ”ansvarsområde” svarende til nogle/en af medarbejderne, som man særligt har fokus på i sin deltagelse, kommunikation med medarbejderen og lignende.

 

 

7

Valg af ny præst (D)

Sven

21.05-21.25

 

Kom

Som følge af biskoppens forslag om et projekt omkring citykirkernes samarbejde skal vi i gang med processen omkring valg af ny præst. Der skal findes en fuldtidspræst for i første omgang 3 år.

 

Vi drøfter indledningsvis profil, eventuelle mulige kandidater samt videre forløb.

 

 

Ref.

Drøftede buzz-words: fællesskab, teenagere, byens udsatte. Daglig-leder-funktionen blev ligeledes drøftet.

 

 

8

Diverse information (O, D, B)

Peter, Sven, Carsten, Jane

21.25-21.40

 

Kom

 1. Generel information
 2. Nyt fra Daglig Leder
 3. Nyt fra kirkeværgen
  1. Igangsættelse af nyt køkken og skimmelprojekt??
 4. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
 5. Nyt fra udvalg i øvrigt

 

 

Ref.

Ad c): Der er kommet ny motor i ventilationsanlægget. Der er blevet bevilliget penge til nyt køkken og skimmelsvampprojekt. Dette skal igangsættes i det nye kalenderår. Det skal drøftes både i MR og medarbejderflokken hvornår disse projekter er ønskværdige at igangsætte, og hvorvidt det skal være samtidigt eller forskudt. Der estimeres med 8 uger til arbejdet i kirken vedrørende skimmelsvamp.
Der er ønske om at der nedsættes køkkenudvalg med to MR-medlemmer og to medarbejdere

Ad e): Familie- og fællesskabsudvalg: der er temaaften med Mattias Stølen Due d. 18 november. Vi håber at der er stor tilslutning til arrangementet, og synes også at det bliver spændende hvis der kommer mange mennesker (især i forhold til coronarestriktioner).
Familie- og fællesskabsudvalg + frivillighedsudvalg: der igangsættes et projekt om at skabe små fællesskaber i menigheden. Maria står for at koordinere fællesskaberne, men tanken er at de skal opstå ud fra interessefællesskab og ønske om at mødes med hinanden. På den lange sigt er håbet, at (nogle af) grupperne kan få inspiration til at være kirke der hvor de er (jf. nedenstående)

Frivillighedsudvalg: der arbejdes med at skabe fokus på at vi i menigheden er kirke der hvor vi er, og at vi som kirke er synlige i sognebørnenes liv.

Der spores en vis sammenhæng mellem udvalget for familie og fællesskab samt udvalget for frivillighed, og derfor kan der med fordel tænkes nyt i udvalgsstrukturen.

 

 

Peter, Jane

9

Eventuelt

 

Sven

21.40-21.45

 

Kom

 

 

 

Ref.

Næste MR-møde (d. 29. oktober) er i Betania, Ryttergade 3, kl. 18.00 med spisning. Det er sidste møde i dette menighedsråd. 

 

Der er møde i evangelisk alliancenetværk 1. oktober, hvor Ebbe deltager.

 

 

 

Herefter lukket dagsorden